YeniVatan Belçika

“Ramazan Bayramımız Mübârek olsun”

“Ramazan Bayramımız Mübârek olsun”

Rahmân ve Rahîm olan Yüce ALLAH’in (c.c.) adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Amin.

Muhterem Müslümanlar,

1442 Ramazân-ı Şerif ayımızın sonuna ulaşmış bulunmaktayız. Biz Ümmet-i Muhammedi Evveli Rahmet, Ortası Mağfiret, Sonu Cehennemden Kutuluş ayına ulaştıran, faziletinden, feyzinden, bereketinden istifade ettiren, bizlere sağlık, sıhhat, âfiyet veren Rabbimiz Hazret-i Allah’a Celle Celâlühü hamdü senâlar, vermiş olduğu nimetlere ve ihsân etmiş olduğu bereketlere şükürler olsun insaallah. “Oruç tut, sıhhat bul” diyen Fahri Kâinât efendimiz, Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem efendimize Salâtü Selâmlar olsun insaallah. Gelişiyle hayatlarımıza Sâadet, Selâmet ve Esenlik katan, gönüllerimizi ferahlatan, bir ay evimize, hânemize misafir olan 11 ayın Sultânı mübarek Ramazân-ı Şerif ayımıza Elvedâ demenin hüznünü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Ramazan bayramınada ulaşmanın, kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Hüzün ile Sevinç bir arada. Dün Ramazân-ı Şerif ti, Oruç tutmak farz idi. Yemek ve içmek haram idi. Bugün, Hazret-i Allah’ın (c.c.) oruç tutan kullarına ikramı olan Ramazan Bayramının birinci günü yememek ve içmemek yani oruç tutmak haramdır. Ramazan Bayramının birinci günü Hazret-i Allah’ın (c.c.) oruç tutan kullarına özel ikramıdır inşaallah.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Medîne-i Münevvere’ye geldiğimde Medîne halkının câhiliyet devrinden kalma oynayıp, eğlendikleri iki günleri vardı. Muhakkak Allâhü Teâlâ, size o iki günün yerine onlardan daha hayırlı olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı günlerini verdi.” (Beyhakî, Şuabü’l-Îmân)

Muhterem Müslümanlar,

Dünyâdaki bayram günleri, âhiretteki bayramları hatırlatmak için meşru kılınmıştır. Müslümanların dünyada üç bayramı vardır ki; biri haftada bir kere gelen Cuma günü, diğerleri de yılda birer kere gelen Ramazan ve Kurban bayramlarıdır.

Cenâb-ı Hak, kullarının yerine getirip tamamladıkları ibâdetlerine mukâbil, onlara dünyada bu bayramları ihsan etmiştir. Şöyle ki her gün ve gecede beş vakit namazı farz kılmış ve dünya günlerini yedi gün olarak devrettirmiştir. Müslümanların bir haftalık namazlarını ikmâl ettikleri Cuma gününü onlara bayram kılmıştır.

Yine İslâm’ın rükünlerinden olan Ramazân-ı şerîf orucunu tamamladıkları günüde onlara bayram kılmıştır. Çünkü farz olan orucu tutanlara, affını ve cehennemden âzâd etmeyi vaadetmiştir. İslâm’ın diğer bir rüknü olan Hac ibâdetinin yapıldığı, kurbanların kesildiği günleri de Müslümanlara bayram kılmıştır ki bu bayramların en fazîletlisidir. Yüce Allah Celle Celâlühü, hacceden Müslümanları bağışlamış, onları yakınlarına şefâatçi kılmıştır. Ebû Mûsa’l-Eş‘arî Hazretleri “Haccedenler, akrabasından dört yüz kişiye şefâatçi kılınır, günahlarından anasından doğduğu günkü gibi sıyrılır” buyurmuştur.

Allâhü Teâlâ’nın dünyada Müslümanlara ihsan ettiği bu bayram günleri, cennette de umûmî bayram günleri olacaktır.

SELÂM İLE DAHİ OLSA SILA-İ RAHİM YAPINIZ

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Sevâbı en süratli verilecek hayır, iyilik yapmak ve sıla-i rahimdir. Azâbı en süratli verilecek olan şer de, zulmetmek ve sıla-i rahmi terk etmektir.” (Sünen-i İbn-i Mâce)

Sıla-i rahim: Akrabalık haklarını muhâfaza maksadıyla, Rabbimizin emrini tutmak, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sünnetini işlemek niyetiyle akrabamızı ziyâret edip selâmlaşmak, imkânımız var ise onlara hediye vermek, iyiliklerini isteyip zararlarını gidermek, uzakta olanlarını mektup, (telefon vesâir yollar)la, selâmlarımızla sevindirmektir.

Resûl-i Ekrem Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular:

“Akrabalarınızdan sıla-i rahimde bulunacağınız kimseleri öğreniniz. Çünkü akrabayı ziyâret etmek, aile içinde muhabbete, zenginliğe ve ömrün uzamasına sebep olur.”

“İyilik, sıla-i rahim ve güzel komşuluk, dünyanın mamur olmasına ve ömrün uzamasına sebeptir.”

Bir zât, Resûlullah Efendimize (s.a.v.) geldi ve: “Yâ Resûlallah, benim bazı akrabalarım var. Ben onların her şeylerine tahammül ediyorum, onlar ise benim hakkımı bilmezden geliyorlar. Ben, onlara sıla-i rahim vazîfemi yapıyorum, onlar ise akrabalık bağını kesiyorlar. Ben, onlara iyilikte bulunuyorum, onlarsa bana kötülük yapıyorlar.” dedi.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.): “Eğer sen söylediğin gibi isen sanki onların ağzına kor atıyor gibisin ve bu hususta, Allâhü Teâlâ tarafından vazifelendirilen bir yardımcı devamlı seninle bulunmaktadır.” buyurdular.

Bir zât, Resûlullah Efendimize (s.a.v.) geldi ve: “Yâ Resûlallâh, kime iyilikte bulunayım?” dedi; “Ana ve babana” buyurdular.
“Anam babam yoktur.” dedi.
“(Öyleyse) evladına (iyilik et)” buyurdular.

Yine Resûlullah Efendimiz (s.a.v.):

“Babanın oğluna duâsı, peygamberin ümmetine duâsı gibidir. Evladın babasına duâsı da bunun gibidir.” buyurmuşlardır. (Mekârimu’l-Ahlâk, İbn-i Ebi’d-Dünyâ)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Peygamber Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: “Muhakkak Allâhü Teâlâ, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzüne (rahmeti ile) tecellî eder. O hâlde (bayram namazı için) evlerinizden çıkın ki (Allâh’ın) rahmet(i) size de isâbet etsin.” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr)

Bayram namazının her iki rekâtindeki üçer adet fazla tekbirlere “zevâid tekbirleri” denir. Vâcip olan bu tekbirler, birinci rekâtte kırâatten önce, ikinci rekâtte kırâatten sonra alınır.

Bayram namazı şöyle kılınır: “Niyet ettim Allah rızası için bayram namazını kılmaya, uydum imama” diye kalben niyet edip Allâhü Ekber diyerek iftitâh tekbiri alınır. Sonra eller bağlanır ve “Sübhâneke”den sonra imâm sesli, cemâat sessiz “Allâhü ekber” diyerek ellerini kulaklarına kaldırır ve yanlara salar; yine elleri kaldırarak ikinci tekbiri alır ve ellerini yanlara salar; üçüncü tekbir alınınca eller bağlanır. İmam açıktan Fâtiha ve bir sûre veya en az üç âyet okur, cemâat dinler. Rükû ve secdeden sonra da ikinci rekâte kalkılır.

İkinci rekâtte imâm önce Fâtiha sonra bir sûre veya en az üç âyet okur. Sonra birinci rekâtin başında alınan tekbirler bu kere kırâatın sonunda üç defa alınır ve eller hep yanlara salınır, dördüncü tekbir ile rükûya gidilir ve namaz tamamlanır.

Cuma namazında, namazdan evvel hutbe okunduğu gibi bayram namazlarında da namazı müteakip hutbe okunur. Hutbeye tekbir ile başlanır, cemâat de bu tekbirlere hafifçe iştirak eder.

ŞEVVAL AYI

Şevval ayı, hac aylarının ilkidir. Bayram günlerinde salevât-ı şerîfe çok okunmalıdır. “Allâhümme Salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve ala âli Seyyidinâ Muhammed.”

Bu ay içinde 6 gün nâfile oruç tutulur. Bu oruç, Şevval’in 12’sinden itibaren 17. gün (dâhil) tutulduğunda “eyyâm-ı biyz” da (13, 14 ve 15. günler) oruçlu geçirilmiş olacağından çok büyük sevâbı vardır.

Resûlullah Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), Şevval ayından 6 gün oruç tutanların, senenin tamamını oruçlu geçirmiş gibi olacağı müjdesini vermiştir.

Kiymetli Müslümanlar,

Bu yıl, yine geçen yıl gibi, dünyanın birçok ülkesinde pandemi nedeniyle camilerimiz kapalıydı. Cemaat ile vakit namazları, Cuma namazları, Terâvih namazları ve Bayram namazları kılınmadı. Bayram namazını cemaatle kılamadığımız için evlerimizde sabah namazından sonra Bayram namazı vaktine kadar Kur’an-ı Kerîm okuyarak, tesbih ve zikir ile meşgul olarak, tekbir getirerek, kuşluk vaktindede 6 rekatlık Duha namazını (halk dilinde kuşluk namazını) kılarak Bayram gününün feyzinden, bereketinden istifade edelim insaallah. Kalben, gönülden dualar ve ilticâlar edelim. Yüce Allah Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden İslam âleminin, Ümmet-i Muhammedin, Vatanımızın ve Milletimizin Sâadet ve Selâmeti isteyelim insaallah.

Muhterem Müminler,

Son olarak çok üzüntülü ve mahzunuz. Her bir Müslümanın içi kan ağlıyor, yürekler ve kalpler paramparça. Hepimizin aklı, fikri, kalbi Filistinde, Kudüs’te, Mescid-i Aksâ’da, Doğu Türkistanda ve diğer İslam memleketlerindeki garib, fakir, mazlum Müslüman din kardeşlerimizde. Ramazan ayımızın sonuna doğru başlayan, Bayram sevincimizi, mutluluğumuzu biz Müslümanların, tüm İslam âleminin ve Ümmet-i Muhammedin kursağında bırakan, bizlere Mübârek Ramazan Bayramını zehir eden tüm zalimleri, teröristleri, kafirleri lanetliyoruz.

Kutsal mabedimiz Mescid-i Aksâ’ya, Mekke ve Medine’den sonra Mübârek şehrimiz Kudüs’ü Şerife, Filistinli Müslüman din kardeşlerimize yine zalim ve teröristler tarafından birçok saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırıda Kudüs şehrimiz ve Mescid-i Aksamız çok büyük hasarlar gördü.

Mescid-i Aksay-ı muhafaza etmek için İslam yolunda mücadele eden ve İslam uğrunda Şehid olan tüm Filistinli kardeşlerimize, kafirin zulmü altında inleyen ve Şehid olan Doğu Türkistanlı ve diğer İslam memleketlerinde Şehid olan tüm kardeşlerimize Yüce Allah’tan Celle Celâlühü Bayram vesileyle Rahmet niyaz ederiz inşaallah. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar dileriz. Kafirin zulmü altında zulüm gören ve inleyen tüm Müslümanların tez zamanda sağ selamet kurtulmalını ve özgürlüklerine kavuşmalarını Yüce Allah’tan temenni ederiz inşaallah. Hazret-i Allah Tüm Müslümanların yâr ve yardımcısı olsun inşaallah. Yüce Allah’ın Celle Celâlühü laneti Müslümanlara zulüm eden, haksız yere saldıran, canlarına kast ederek Müslümanları öldüren kafirlerin, zalimlerin ve teröristlerin üzerine olsun inşaallah. Yüce Allah Zalimleri ve Teröristleri kahru perişan eylesin inşaallah.

Mekke ve Medineden sonra Kudüs Şehr-i biz Müslümanların kutsal şehridir. Başta Sevgili Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in biz ümmetine emânetidir. Büyük İslâm komutanı Salahaddini Eyyübi tarafından Feth edilen mübârek bir İslâm Şehrimizdir. 400 yıl Osmanlı Ecdadımızın Adaleti ve Hakimiyetiyle yaşamış bir Ecdâd yadigârı Osmanlı şehrimizdir. Mescid-i Aksa bizim namusumuzdur. Mescid-i aksa bizim onurumuzdur. Mescid-i Aksa ve Kudüs Şehrimiz İslamındır. Ümmet-i Muhammedindir. Canımız, Kanımız Sana Fedâ olsun Ey Mescid-i Aksâ…

Bu vesileyle en içten kalbi dualarımız ile tüm İslam âleminin, Ümmet-i Muhammedin, Vatanımızın ve Milletimizin mübârek Ramazân Bayramını tebrik ederiz. Daha nice Ramazân aylarına, kandil gecelerine, Bayramlara ulaşmayı Yüce Allah Celle Celâlühü bizlere nasib ve müyesser eylesin inşallah. Ramazan bayramımız mübarek olsun inşaallah. Âmin.

Hayırlı Bayramlar dilerim inşaallah…

Vesselâm
Nihat Gülal
İmam-hatib

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Saya; ayakkabının yumuşak olan üst bölümü, gebe koyunların karnındaki yavru yüz günlük olduğunda çobanların yaptığı tören, yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer, kadın giysisi, iş önlüğü, kundura yüzü gibi anlamlara gelmektedir. Emirdağ’da saya gezmeye ayıcı oyunu...
Belçika’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine ve uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi. Belçika Başbakanı Alexander de Croo başkanlığında toplanan İstişare Komitesi, hükümetin salgınla mücadele için uyguladığı tedbirleri değerlendirdi. Toplantı bitiminde açıklanan kararlara göre, Belçika’da 27...
Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir Türk’ün işlettiği fırında, Osmanlı’dan bugüne kadar gelen “askıda ekmek” geleneğini yaşatılıyor. Evere bölgesindeki fırının sahibi Seçkin Dikmen, “askıda ekmek” geleneğini, 3 yıldır hayırseverlerin de yardımıyla uyguluyor. Dikmen, AA muhabirine zengin, yoksul, din, dil ayrımı gözetmeden askıda...
Süper Lig’de teknik direktör değişiklikleri bitmek bilmiyor. Kulüpler sezonun daha ilk haftalarında antrenör değişimine giderken haftalar ilerledikçe yolların ayrıldığı teknik adam sayısı da giderek artış gösterdi. Ligde bu sezon bitime 11 hafta kala 29 kez teknik adam değişikliği yaşandı. Alanyaspor,...
Türkistan’da  eski çağlardan  başlayarak  bağcılık ve üzüm üretimi bilinmekteydi.  Bağcılık ve üzüm üretimi Türkistan’dan Çin’e de geçmiştir. Bugün Tarım havzası ve Turfan bölgesi üzüm üretimi konusunda dünya ölçeğinde bir üne sahiptir. 50’den fazla üzüm çeşidi  üretilen bu bölgede  halkın başlıca...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının üçüncü dalgasıyla mücadele eden Fransa’da, ülkenin en büyük stadyumu aşı merkezine dönüştürülecek.  Kovid-19’un İngiltere kaynaklı hızlı yayılan türünün vakaların 4’te 3’ünü oluşturduğu Fransa’da Seine-Saint-Denis bölgesindeki Fransa Stadı, nisanda Kovid-19 aşı merkezi olarak hizmet verecek. Bölge yönetimince yayımlanan basın açıklamasında, stadyumda...
Hollanda’da aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders liderliğindeki Özgürlükler Partisi (PVV), seçim vaadi olarak “İslam’dan Arındırma Bakanlığı”nın kurulacağını açıkladı.  PVV, resmi internet sayfasından 17 Mart’ta yapılacak seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam’dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı ve İslam’ın totaliter bir ideoloji...
SunExpress yolcuları, artık zorunlu izolasyon olmaksızın Almanya’ya seyahat edebilecek. SunExpress’ten yapılan açıklamada, Alman hükümetinin, Türkiye’yi “çok yüksek riskli” ülke statüsünden çıkarıp “riskli ülkeler” listesine dahil etmesiyle bugünden itibaren Almanya’ya seyahat edecek SunExpress misafirlerinin, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacağı kaydedildi. Türkiye’de 17 kentten Almanya’da...
Belçika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişi, kamu malına zarar verdiği için kendisine müdahale eden güvenlik güçlerine tükürünce 24 polis karantinaya girmek zorunda kaldı. Belçika basınındaki haberlere göre, Aalst kentinde bir kişinin sokakta kamu malına zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri...
Suriye muhalefetinin temsilcileri, Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının ilerleyebilmesi için Avrupa Birliği’nden (AB) Esed rejimine yönelik ilave yaptırımlar dahil olmak üzere destek talep etti. Suriye Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Enes el-Abde ile Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Hadi el-Bahra, Avrupa...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler