YeniVatan Belçika

“Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mirâç Mucizesi”

“Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mirâç Mucizesi”

Rahmân ve Rahîm olan Yüce ALLAH’ın Celle Celâlühü adıyla…

Hamd âlemlerin Rabbi ALLAH (c.c.) içindir. Salât ve Selâm Peygamber efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)’in âli’nin ve ashâbinin üzerine olsun inşaallah. Âmin.

Hazreti Allah (c.c.) Kur’an-ı Keriminde şöyle buyuruyor: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra suresi, 1 âyet-i kerîme)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

“(Miracda Allâhü Teâlâ tarafından şöyle) nidâ olundu: Muhakkak ben farzımı (namazı beş vakit olarak) sâbit kıldım ve kullarımdan (elli vakti) hafiflettim. Ve ben iyiliklerin karşılığını on (misli) veririm. (Yani beş vakit namaza elli vakit sevâbı veririm).” (Sahîh-i Buhârî)

Muhterem Müslümanlar,

Yüce Allah Celle Celâlühü yaratmış olduğu biz kullarına rahmetinin bolca tecelli ettiği, bağışlanmak için, tövbede bulunanlar için tövbe kapılarının açıldığı, dualara icabet edildiği yeni bir kandil gecesine Miraç Kandiline kavuşmuş bulunmaktayız. Bu sebeple bizi bu mübarek geceye ulaştıran Rabbimize hamd ediyoruz.

Miraç kandili Receb-i Şerif ayının 27. gecesidir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Hazret-i Peygamber (s.a.v) bir gece Kâbe’nin çevresinde uyku ile uyanıklılık arası bir durumda iken Cebrail (a.s.) gelmiş onu Burak adlı, bizce mahiyeti bilinmeyen bir binite bindirerek, önce Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürmüş, oradan da göklere yükseltmiş “Sidretü’l-Müntehâ” denilen en üst makama ulaştırmıştır. Hz. Peygamber bu makamı da geçerek Cenabı Hakk’ın, Hazret-i Allah’ın (c.c.) huzuruna erişmiştir.

Bu gece Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şahsında “Miraç Mucizesi” olarak gerçekleşen, İsra ve Mirac olarak iki bölümden oluşan olayın ortak adıdır. İsra, gece yürüyüşünün, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haramdan, Mekke’den Mescid-i Aksaya, Kudüs’e gidişinin, Miraç ise Efendimizin Mescid-i Aksa’dan semaya yükselişinin adıdır.

İsra olayı Kur’an-ı Kerimde Miraç olayı ise Sevgili Peygamberimizin hadislerinde bizlere şöyle bildirilmektedir.

Hazret-i Allah Celle Celâlühü İsrâ suresinin birinci âyet-i kerîmesinde şöyle buyuruyor: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Sevgili Peygamberimizin birçok hadisinde Miraç hususu bizlere aktarılmıştır. Bu hadislerin en meşhuru ise şöyledir.” Bir kerresinde ben Beyt’in (yâni Ka’be’nin) yanında uyurla uya­nık arası bir hâlde bulunuyordum”. Peygamber burada iki kişi ara­sındaki adamı (kasdederek) zikretti ve şöyle devam etti; “Derken bana içine hikmet ve imân doldurulmuş altından bir tas getirildi. Göğüs­ten karnın alt tarafına kadar yarıldı. Sonra karın Zemzem suyu ile yıkandı. Sonra hikmet ve îmân ile dolduruldu. Ve bana katırdan kü­çük, eşekten büyük beyaz bir hayvan getirildi ki, o Burak’tır. Aka­binde ben Cibril’in beraberinde gittim. Nihayet alt semâya vardık.
— Kim o? denildi.
— Cibril’dir, dedi.
— Yanındaki kimdir? denildi.
Cibril tarafından:
— Muhammed’dir, diye cevap verildi.
— Ona buraya gelsin diye (da’vet) gönderildi mi? diye soruldu.
Cibril: — Evet, dedi.
— Merhaba gelen Zât’a, Bu gelen kişinin gelişi ne güzeldir! de­nildi. Hadis-i Şerifin devamında Efendimiz Rabbimiz tarafından gönderilmiş olan Peygamberlerle buluştuğunu dile getirmiş, namazın farz kılınışını bizlere aktarmıştır.

Miraç hadisesinde Sevgili Peygamberimize O’nun vesilesi ile bizlere, Ümmet-i Muhammede çok büyük müjdeler verilmiştir. Bu müjdeler ve bu müjdelerin mahiyetleri şöyledir. İlk olarak verilen, ümit var olmamıza ve imanımıza sahip olmamızın ne denli önemli olduğunu vurgulayan müjde “Hazret-i Peygamberin ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların Cennete gireceği”dir. Müslüman hataya düşebilir, günahlar içinde olabilir, asla imani konularda inkara gitmemeli, Hazret-i Allah’ın Celle Celâlühü emir ve yasaklarını inkar etmemelidir. Çünkü günahı işlemek günahı, günahı inkar etmek inkarı gerektirir.

Müminler için bir başka önemli müjde namazdır. Namaz müminler için bir göz aydınlığıdır. Müminlerin günahlarını silen onları büyük günahlara düşmekten koruyan bir ibadettir Namaz. Namaz kulu Allah’a yaklaştıran, müminin miracıdır. Namaz sevenin sevdiğiyle buluşma vaktidir. Namaz kulun kendisini Hazret-i Allâh’a (c.c.) arz etme zamanıdır. Namaz ile kalbimiz nurlanır, gönlümüz şenlenir, muhabbetimiz derinleşir, imanımızın lezzetini alır, hataların bizlere vermiş olduğu hoşnutsuzluğu gideririz. Yüce Rabbimizin bizlere bildirmesiyle namazın ehemmiyetini şöyle anlamalıyız. “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.” (Ankebût Suresi, 45. Âyet-i Kerîme)

Bakara süresinin son iki ayetinde iman esasları ve nasıl iman edeceğimizin sırrı açılanmakla beraber inananlara kaldırılamayacak zorlukların yüklenmeyeceği beyan edilmektedir. Ayrıca müminler için dualar öğretilmektedir. Mekke döneminde müşriklerin inananlara karşı şiddetlerini artırdığı bir dönemde gelen bütün bu müjdeler hem Peygamberimize hem de inananlara destek olmuştur. Bu sebeple Miraç hadisesi ve miraç hadisesinde verilenler sadece dünde değil bu günde inanalar için bir umuttur.

1. Miraç hadisesinden bizlere birçok önemli hususlar çıkmaktadır. Bu hususları şu başlıklar altında zikredebiliriz.Miraç hadisesi gerçekleştiği zaman müşrikler bu hadise sebebiyle Efendimiz için iftira kampanyası başlatmışlar ve böyle bir hadisenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı hususunda akıl yürütmüşler. Efendimizi yalancılıkla ve sihirbazlıkla suçlamışlardır. Oysaki Hz. Ebubekir Efendimiz bu hadise kendisine aktarıldığı zaman “O ne demişse doğrudur” diyerek Sıddık unvanını almıştır. İşte bizlerde Efendimiz hakkında bizlere aktarılan ve aklımızla bazen idrak edemediğimiz şeyleri inkâr yoluna gitmeyelim. Efendimizden bizlere aktarılanlar için Hz. Ebubekir gibi tasdik içinde olalım. Unutmayalım ki, Hz. Allah’ın (c.c.) bizlerden razı olmasının ve bizleri sevmesinin yolu Hz. Peygamber (s.a.s.) Efendimize tabi olmak ve O’nun bizlere aktardığını kabul etmekle mümkündür. Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır. “De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Âl-i imrân suresi, 31. Âyet-i Kerîme)

2. Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin şahsında vuku bulmuş bir mucizedir. O’nun ümmeti olarak Miraçta kendisine verilenlere tabi olmakla bizlerde kendi miracımızı gerçekleştirebiliriz. Namaz günde beş vakit Yüce Rabbimizle buluşma vaktimizdir. Secde anı Rabbimize en yakın olduğumuz andır. Kadelerde (Namaz esnasındaki oturuşlarda) okuduğumuz tahiyyat, Peygamber Efendimizin Miraç anını yaşama zamanımızdır. Tahiyyat’ın anlamı şöyledir:

et- Tahiyyâtü lillahi: Sanâ, selam ve merhaba sana ey yüce Allahım!

Ve’s-salevâtü: Niyaz, dua, yalvarış sana ey yüce Allahım!

Ve’t-tayyibât: Arınmışlığın ve güzelliğin en hoşusun. Senden güzel, senden hoş ve arınmış olamaz.

es-Selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh: Bu selâm, rahmetim ve bereketim ilâvesiyle senin üzerine olsun ey sevgili Peygamberimiz!

es-Selâmü aleynâ ve lâ ibâdillahi’s-sâlihin: Yâ rabbi! Bu selâm bizim ve salih kullarının üzerine de olsun.

3. Miraç hâdisesi bize Yüce Allah’ın Celle Celâlühü desteğinin her zaman inananların üzerinde olduğunun en önemli ispatıdır. Miraç hâdisesi gerçekleşmeden önce Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimizin eşi Hz. Hatice Annemiz vefat etmiş, Peygamberimizin Mekke’deki en büyük destekçisi amcası Ebu Talib ölmüştür. Mekke’deki müşrikler bu olayların neticesinde iyice cesaretlenmişlerdir. İşte tam bu zamanda Miraç hadisesiyle Allah-u Teala kulunun destekçisi olduğunu ve kendisinin desteğinin en büyük destek olduğu vurgulanmıştır. İşte nasıl ki, Allah-u teala kulu Muhammed’i (s.a.v.) yalnız ve desteksiz bırakmadıysa bizleri de öylece yalnız bırakmamıştır. Onu unutmadıkça Rabbimizin bizlere yardımı tamdır. Onun sevgisi kalbimizde olduğu müddetçe O’nun da bize karşı rahmeti ve bereketi, afv ve mağfireti boldur insaallah.

MÎRAÇ GECESİ’NDE VE GÜNDÜZÜNDE YAPILACAK İBADET

Receb-i şerîfin 27. gecesi (10 Mart 2021, Çarşamba akşamı) Mîraç Gecesi’dir. Yatsı namazından sonra 12 rekât Hâcet Namazı kılınır: Her rekâtte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs okunur. Namaza niyet şöyledir: “Yâ Rabbi, rızâ-yı şerîfin için niyet eyledim namaza. Bu gece, yedi kat gökleri ve bütün esrârını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın Habîbin Resûl-i Zîşân Efendimiz hürmetine, ben âciz kulunu afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne ve rızâ-yı ilâhîne mazhar eyle.” Allâhü Ekber.

Namazdan sonra 4 Fâtiha, 100 defa, “Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm”, 100 istiğfâr, 100 salevât-ı şerîfe okunup dua edilir. Bu namaz, her rekâtte yüz İhlâs okunarak on rekât kılınır veya on İhlâs okunarak 100 rekât kılınırsa bunu yerine getiren mümin

Hadîs-i şerîfte, Receb-i şerîfin 27. gecesinin gündüzünde oruç tutana altmış ay oruç sevabı yazılacağı vaad edilmiştir.

O gün öğle ile ikindi arasında 4 rekât namaz kılınır: Her rekâtte Fâtiha’dan sonra 5 Âyetü’l-Kürsî, 5 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 5 İhlâs-ı şerîf, 5 Kul eûzü birabbi’l-felak, 5 Kul eûzü birabbi’n-nâs sûreleri okunur.

Miraç ile ilgili mevzumuza son verirken, Yüce Rabbimiz miraç kandilimizi mübarek kılsın. Ahirete göç etmiş yakınlarımıza, tüm şehitlerimize, hastalıktan vefât etmiş Müslüman din kardeşlerimize rahmet eylesin. Bu geceden istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Günahlarımızı, hatalarımızı, kusurlarımızı ve isyanlarımızı bağışlasın. Dualarımızı, yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi makbul eylesin. Bizi razı olan ve razı olunanlardan eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eylesin. Cennet vatanımız Türkiyemize, Devletimize dirlik, Aziz Milletimize birlik nasib etsin. Bizleri bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Ölülerimize rahmet, dirilerimize merhamet etsin inşaallah.

Dualarımızın kabul olması temennisiyle, Miraç Kandilimizi tebrik ediyor, kendimiz, ailemiz, Vatanımız, Milletimiz ve tüm Ümmet-i Muhammed’e hayırlar ve bereketler getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Allah (c.c.) cümlemizden râzı olsun. Miraç kandilimiz mübarek olsun insaallah. Âmin.

Vesselam
Nihat Gülal
İmam-hatib

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Rastgele Konular
Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Ozan Yusuf Polatoğlu’dan acı haber geldi. 12 Şubat Cuma günü, Kovid 19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ozan Yusuf Polatoğlu hayatını kaybetti. Ozan Yusuf Polatoğlu’nun vefatının ardından sanatçılar taziye mesajı yayınladı Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez şu mesajı...
Kasımpaşa’nın sezon sonuna kadar Hollanda ekibi Fortuna Sittard’a kiraladığı Belçikalı futbolcu Mickael Tirpan, veda mesajı yayımladı. Tirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve...
Belçika’nın başkenti Brüksel’de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi. Merkezi tren istasyonu önünde toplanan grup adına yapılan açıklamada, Belçika hükümetinin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında...
Fransa’nın Rennes kentindeki İbni Sina Camisi’nin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı. Fransız basınındaki haberlerde, Rennes’deki caminin duvarına İslam karşıtı yazıların yazılmasına ve haç çizilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Rennes’deki caminin duvarına birçok...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli.” dedi. Çavuşoğlu, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı. Brüksel’de bugün ve...
2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu’nda mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Erkan Eyibil, milli takım tercihini ana vatan Türkiye’den yana kullandığı için mutlu olduğunu söyledi. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Ümit...
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenen kura çekimine, pandemi koşulları nedeniyle kulüp delegeleri katılamadı. Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi...
Saadet Partisi Avrupa Temsilciliği Sosyal İşler Başkanlığı’nın organizasyonuyla ‘Temsilde Adalet İçin Yurt Dışı Seçim Çevresi’ isimli program düzenlendi. Saadet Avrupa Tanıtım ve Medya Başkanı Murat Gürbüz’ün moderatörlüğünü yaptığı ‘Temsilde Adalet İçin Yurt Dışı Seçim Çevresi’ isimli programın konuşmacıları arasında Saadet...
Pazartesi Belçika’da düzenlenen ulusal çaptaki genel grev, neredeyse hayatı felç etti. Tüm gün süren grevde tüm toplu ulaşım araçları hizmet dışı kalırken, önemli iş merkezleri ile devlete bağlı kurumların birçoğunda hizmet aksadı. Alışveriş mağazaları ve çok sayıda iş yeri kepenk...
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans’ı 3-0 mağlup etti.  Polonya’nın Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu’nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19’luk setlerle kazandı.  Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında yarın ev sahibi ülkenin...
Arşiv
Bizi Facebook’tan takip edin
Sizden Gelen Yorumlar
Etiketler